3/22/2023 10:31:00 AM

GRAMZDAS IELA 21, RĪGA, LV-1029

Информация о возможных вариантах застекления лоджий
Informācija par iespējamiem lodžiju iestiklošanas variantiem


ПОМНИТЕ! ВАЖНО!
ATCERATIES! SVARīGI!

Мы можем выбрать (изменить) и количество и внешний вид окон!
Mēs varam izvēlēties (izmainīt) gan logu skaitu gan to ārējo izskatu!

Цвет обязательно белый.
Krasa obligāti ir balta.

Для 9-тых этажей, в виду особенности конструкции дома, будет немного другой вид/процесс установки.
Māja konstrukcijas īpatnību dēļ 9jos stāvos iestiklošanas process būs cits.

Застекление лоджий не является обязательным, и если кто-то не хочет производить застекление своих лождий, то он может оставить не застеклёнными.
Lodžiju iestiklošana nav obligāta un ja kāds negrib to taisīt, to var nedarīt.

Если у вас уже застеклены лоджия по согласованному индивидуальному проекту, то для вас всё остаётся как есть.
Gadījumā ja iedzīvotāju lodžijas jau ir iestiklotas pēc saskaņota individuāla projekta, šī iestiklošana paliek kāda ir.

Мы планируем сделать проект застекления лоджий на весь дом.
Mēs plānojam uztaisīt lodžiju iestiklošanas projektu visai mājai.

Необходимо собрать не менее 51% подписей владельцев квартир "ЗА".
Ir nepieciešams savākt ne mazāk par 51% dzīvokļu īpašnieku parakstu "PAR".

Необходимо подготовить и согласовать проект остекления лоджий с Рижский самоуправлением.
Ir nepieciešams sagatavot un saskaņot Rīgas Pašvaldībā mājas kopējo lodžiju iestiklošanas projektu.

Наша цель: заключить с архитектурной фирмой (SIA LANGRO) договор, для подготовки и согласования документов на застекление со стротельным департаментом RD, и произвести оплату из фонда накоплений дома (Mājas uzkrājumu fonda)
Mūsu mērķis: noslēgt līgumu ar arhitektūras firmu (SIA LANGRO) par lodžiju iestiklošanas projekta sagatavošanu un saskaņošanu ar Rīgas Domes būves departamentu. Līguma izmaksas mēs plānojam segt no māja uzkrājuma fonda.

Если у вас есть иное предложение, пожалуйста дайте нам знать!
Ja jums ir cits piedāvājums, lūdzu dodiet ziņu!

Если вы можете помочь по данному вопросу, пожалуйста дайте нам знать!
Ja jūs varat palīdzēt ar šī jautājuma risināšanu, lūdzu dodiet ziņu!

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
IEPRIEKŠĒJA BALSOŠANA


Вариант №1, предложенный Rigas Dome
Variants #1, Rīgas Domes piedāvāts

Личное мнение: это самый простой и не очень желательный вариант застекления -- в результате будет очень мало полезной площади на лоджии
Personīgais viedoklis: šīs ir vienkāršs un vismazāk vēlamais iestiklošanas variants - rezultātā lodžijas lietderīgais platums samazināsies

Оригинал и дополнительную информацию можно посмотреть в интернете по адресу указанному ниже, начиная со страницы №229:
Oriģinālu un papildus informāciju var apskatīt internetā (adrese ir minēta zemāk) sākot ar lapaspusi 229.

Вариант №1
Вариант №1

Иллюстративная фотография лоджии №1 -- на примере 4х комнатной квартиры:
Lodžijas iestiklošanas variants 1 uz četristabu dzīvokļa piemēra:

Пример -- лоджия №1

Вариант №2
Variants #2

Личное мнение: это хороший вариант застекления
Personīgais viedoklis: šīs ir labs lodžijas iestiklošanas variants.

Вариант №2
Вариант №2

Отличительные особенности второго варианта:

Varianta #2 īpatnības::

Вариант №2

Иллюстративная фотография лоджии №2 -- на примере 4х комнатной квартиры:
Lodžijas iestiklošanas variants #2 uz četristabu dzīvokļa piemēra:

Пример -- лоджия №2

Вариант №3
Variants #3

Личное мнение: это очень хороший вариант застекления
Personīgais viedoklis: šīs ir ļoti labs lodžijas iestiklošanas variants.

Вариант №3
Вариант №3

Отличительные особенности третьего варианта:

Varianta #3 īpatnības:

Вариант №2 vs №3

Иллюстративная фотография лоджии №3 - на примере 4х комнатной квартиры:
Lodžijas iestiklošanas variants #3 uz četristabu dzīvokļa piemēra:

Пример -- лоджия №3

Вариант №4

Личное мнение: это очень хороший вариант застекления
Personīgais viedoklis: šīs ir ļoti labs lodžijas iestiklošanas variants.

Вариант №4
Вариант №4

Отличительные особенности варианта №4:

Varianta #4 īpatnības:

Иллюстративная фотография лоджии №4 -- на примере 4х комнатной квартиры:
Lodžijas iestiklošanas variants #4 uz četristabu dzīvokļa piemēra:

Пример -- лоджия №4

Вариант №5
Variants #5

Иллюстративная фотография лоджии №5 -- на примере 4х комнатной квартиры:
Lodžijas iestiklošanas variants #5 uz četristabu dzīvokļa piemēra:

Личное мнение: это самый дорогой вариант, и мало кто сможет его позволить себе установить
Personīgais viedoklis: šīs ir visdārgākais lodžijas iestiklošanas variants un ne visi varēs sev to atļauties

Пример -- лоджия №5
Пример -- лоджия №5

Три различных варианта застекления -- на примере нашего дома
Trīs lodžiju iestiklošanas varianti uz mūsu māja piemēra.

Три различных варианта застекления -- на примере нашего дома; Trīs lodžiju iestiklošanas varianti uz mūsu māja piemēra

Схема установки лоджий для варианта №1
Lodžiju iestiklošanas shēma priekš varianta #1

Схема установки лоджий; Lodžiju iestiklošanas shēma
Схема установки лоджий; Lodžiju iestiklošanas shēma

© 2023